_NOWY TARG SQUARE

_ENG

Project: Nowy Targ Square – competition
Location: Wrocław, Poland
Co-operation: Jagoda Gosk, Michał Grzymała, Gaweł Tyrała
_PL

Projekt: Plac Nowy Targ – konkurs
Lokalizacja: Wrocław, Polska
Współpraca : Jagoda Gosk, Michał Grzymała, Gaweł Tyrała

1. Stan istniejący.
Przedmiotem projektu jest modernizacja placu miejskiego Nowy Targ we Wrocławiu. Początki powstania placu sięgają XIII wieku. Przez wieki pełnił on funkcję miejsca wymiany handlowej, a przez ostatnie lata oprócz okazjonalnie organizowanych imprez stał się martwym punktem w części centrum Wrocławia. Obecnie pełni funkcje placu przechodniego z zachowanymi wejściami z każdego narożnika przestrzeni miejskiej. Z trzech stron otoczony jest budynkami zabudowy wielorodzinnej oraz budynkiem urzędu miejskiego i obiektem biurowym. Strona wschodnia to pas ruchliwej ulicy i linii tramwajowej. Pod płyta główną znajduje się niewykorzystana przestrzeń schronu. Powierzchnia placu przeznaczona jest głównie na stanowiska postojowe. Na posadzce znajdują się podziały wydzielone naprzemiennie przez kostkę brukową oraz trawnik. Dodatkowo w przestrzeniach zielonych usytuowane są drzewa liściaste.

2. Podstawowe założenia projektowe.
Głównym celem projektu jest wytworzenie nowego, charakterystycznego miejsca spotkań na mapie Wrocławia. Podstawowym założeniem projektowym stała się kompozycja symetryczna względem osi prostopadłej do ulicy Purkiniego oraz odcięcie przestrzeni placu od ulicy Pawilonem Miejskim i wyjściami z parkingu podziemnego.
Na powierzchni placu rozplanowana została przestrzeń pawilonu, otwarta przestrzeń do spotkań i swobodnego przebywania ludzi, miejsce na czasowe stanowiska targowe, umożliwiające wydłużenie po ich demontażu otwartej przestrzeni placu, cztery ewakuacyjne klatki schodowej z elementami wentylacji z oraz szybami windowymi, uzupełniony pas zieleni wysokiej oraz liczne elementy małej architektury. W części centralnej pozostawiono przestrzeń na fontannę. Pod płyta placu zaprojektowano dwukondygnacyjny parking podziemny z 444 miejscami parkingowymi, zapleczem obsługi, toaletami ogólnodostępnymi, komórkami dla użytkowników stanowisk targowych oraz dwa wjazdy i wyjazd. Granica północnej ściany parkingu podziemnego oparta została na granicy istniejącego schronu. Równolegle do ulicy Purkiniego zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy.

3. Elementy kompozycji placu.
Na płycie głównej placu zdefiniowano regularną siatkę 5x5m, której moduł określa układ istniejącej zieleni wysokiej. W punktach charakterystycznych siatki usytuowano punkty świetlne. W strefach narożnikowych usytuowane obudowy wyjść z parkingu, istniejącą grupę zieleni dogęszczono.
W projekcie użyto zasadę podziału elementów zagospodarowania w skali od 1 do 5 m, którą przełożono na projekt posadzki. Obierając sobie za wyznacznik średnice okręgu – formy charakterystycznej od wieków do gromadzenia się ludzi przyjęto skalę od 1 do 5 m, gdzie odpowiednio każda średnica odpowiada wysokości danych elementów. I tak przykładowo Pawilon Miejski ma wysokość 5m, stoiska targowe maja 4m wysokości, wejścia do klatek schodowych 4m, słupy ogłoszeniowe 3 m, lampy 2 m, dodatkowe elementy małej architektury wysokość do 1m.

4. Grafika projektowanej posadzki.
Na placu po usytuowaniu podstawowych elementów kompozycji tj. Pawilonu Miejskiego, czterech ewakuacyjnych klatek schodowych wraz z windami, fontanny, tymczasowych stanowisk handlowych, oraz elementów małej architektury w miejscach ich lokalizacji usytuowano okręgi o średnicach odpowiadających wysokości projektowanych elementów w skali od 1 do 5. Dodatkowo grupę zieleni wysokiej uzupełniono o mniejsze okręgi. Nałożony parametryczny gradient okręgów utworzył wzór na posadzce określający poprzez ich zagęszczenie wartość łatwości dostępu do elementów na placu. Zaprojektowane parametrycznie fakturowanie nawierzchni uwzględniając tzw. Stopę Wrocławską (28,80cm) wyznaczyło strefy dostępu dla niewidomych pokrywające się z zakresem łatwości dostępu. Struktura nawierzchni zakłada wprowadzenie w wyznaczonych miejscach kauczukowych elementów o średnicy 3 cm barwionych na kolor błękitny – jeden z kolorów Wrocławia. Fakturowanie ma wyznaczać głównie strefy funkcjonalne placu, ale również definiować przepływ ludzi. Wszelkie akcenty obecne na poszczególnych elementach architektonicznych wiążą się ściśle z obecnymi na posadzce podziałami.

5. Konstrukcja i użyte materiały.
Na posadzkę wykorzystano płyty kamienne o wymiarach 100 x 100 cm. W punktach głównych siatki zastosowano punkty świetlne w postaci systemu opraw montowanych w posadzce z zainstalowanymi czujnikami ruchu świecące w momencie wykrycia ruchu. W miejscu grupy zieleni wysokiej zakłada się otwory o średnicy 100cm. Zadaszenie Pawilonu Miejskiego oraz ewakuacyjnych klatek schodowych zaprojektowano w postaci dźwigarów z drewna klejonego, a konstrukcję uzupełniono o słupy żelbetowe. W miejscach zaplecza socjalnego pawilonu zastosowano konstrukcję żelbetową ścian, w pozostałej części zastosowane zostało szkło bezpieczne. Obudowa klatek schodowych i konstrukcji wind zaprojektowano ze szkła. Stanowiska targowe zaprojektowano jako system ekspresowego rozkładania na stelażu. Przekrycie stanowi membrana wodoodporna. Stanowiska posiadają system mocowania do elementów stalowych w podłożu. Konstrukcja parkingu podziemnego żelbetowa o wymiarach słupów 8x8m.

6. Elementy małej architektury.
W projekcie uwzględniono lampy w postaci betonowych słupów świetlnych o wysokości 2m i średnicy 10 cm z elementami świetlnymi w części górnej, słupy informacyjne wysokości 2m w postaci betonowych walców o średnicy 1m z podświetlanymi przestrzeniami na ogłoszenia, ławki – pojedyncze modularne betonowe kubiki 50 na 50 cm, siedziska o wymiarze będących wielokrotnością modułu podstawowego, stojaki na rowery skonstruowane w systemie modularnym w formie betonowych słupków ze stalowymi elementami do zamocowania.

7. Obsługa komunikacyjna.
Płyta placu przeznaczona została wyłącznie dla ruchu pieszo-rowerowego. Przyjęte rozwiązanie projektowe uwzględnia wjazdy i wyjazd do parkingu podziemnego w strefach zewnętrznych placu oraz umożliwia przejazd samochodów obsługujących budynek urzędu w kierunku ulicy Kotlarskiej. Dodatkowo stopień gładkości oraz zagęszczenie nawierzchni umożliwia szybsze poruszanie się użytkowników oraz definiuje miejsca szybkiego i wolnego przepływu. Projekt przewiduje swobodny ruch po obwodzie placu oraz wolniejsze poruszanie się w miejscach występowania faktur. Wzdłuż ulicy Purkiniego zaprojektowano ciąg pieszy ze ścieżką rowerową łączącą Plac Dominikański z Placem Bema.

8. Oświetlenie.
Na placu po obwodzie z wyjątkiem pierzei urzędu usytuowano oświetlenie w postaci słupów świetlnych, pozostała cześć oświetlana jest za pomocą punktów świetlnych – opraw wmontowanych w posadzkę z wmontowanymi czujnikami ruchu, zapalające się okresowo będące tym samym interaktywnym dodatkiem placu.

9. Pawilon Miejski.
Pawilon pełni dwie niezależne funkcje: klubokawiarni oraz księgarni z infopointem. Układ wnętrza zorganizowany został w sposób umożliwiający niezależne funkcjonowanie jednostek oraz łączenie wnętrza i mieszanie się funkcji. Organizacja przestrzeni ogólnodostępnej umożliwia aranżację wnętrza dowolnie względem wybranych potrzeb użytkowników. Zaproponowane funkcje bazowe to tylko punkt wyjścia dający szansę organizacji wydarzeń w przestrzeni zamkniętej pawilonu oraz wydarzeń przenoszących się na płytę główna pawilonu.

10. Etapowanie.
W pierwszym etapie posadzka placu w wyznaczonych miejscach pokryta zostaje parametrycznym fakturowaniem. W miarę dodawania poszczególnych elementów kompozycji zmieni się tylko strefa zawierająca obrys ścian konstrukcyjnych oraz otworów na klatki schodowe i windy, gdyż w pozostałych przypadkach fakturowanie z płyty placu powielone zostaje w obiekcie nadbudowanym. Obszar fontanny nie obejmuje fakturowania, a obiekt wstępnie przewiduje się jako element wpisujący się charakterem w układ okręgów.

Advertisement